انبر

آچارباکس عرضه کننده انواع انبر ها از جمله انبر جوش، انبر آرماتوربندی، انبر دست، انبر قفلی، انبر پرچ، دم باریک، سیم لخت کن، انبر پرس سر سیم، خار بازکن و خار جمع کن، انبر کلاغی و غیره می باشد